Dom Kultury
w Rybniku - Chwałowicach
logo - Biuletyn Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://bip.dkchwalowice.pl/}


Data publikacji strony internetowej: 2015-11-01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-09-16


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
  • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
  • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.


Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
  • Widoczny fokus.


Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-21.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Izabela Nietrzpiel, adres poczty elektronicznej dkchwalowice.biuro@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 32 4216222. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach ul. 1 Maja 91B

Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od ul. 1 Maja oraz drugie wejście dla niepełnosprawnych dostępne na żądanie.

Wejście główne wymaga pokonania 3 stopni, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi wyposażone są w samozamykacz.

Wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia głównego, na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi z samozamykaczem

Portiernia i informacja znajdują się po prawej stronie wejścia głównego.

Dla osób na wózkach dostępne są hol dolny/galeria Drugiego planu oraz widownia znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach.

Toalety znajdujące się w budynku nie są dostosowane ani dostępne dla osób niepełnosprawnych.

Przed budynkiem nie ma specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, istnieje możliwość podjazdu bezpośrednio do drzwi.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, za wyjątkiem sali widowiskowej na czas imprez, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Na terenie Budynku brak jest pętli indukcyjnej.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu pod nr te 32 42 19 222

Dom Kultury w Rybniku-Chwałowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach. Data publikacji strony internetowej: 2015-10-01 Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-12-02 Status zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Niespełnione wymagania Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo. Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego. Na stronach internetowych znajdują się filmy, do których nie dodano napisów dla osób głuchych. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą posiadały niejasne opisy lub otwierały się w nowym oknie nie informując o tym użytkownika. Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków. Dokumenty PDF mogą nie być w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.). Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury. Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób. Mogą istnieć podstrony serwisu o takich samych tytułach. Dokumenty opublikowane przed datą 25.09.2020r. mogą nie spełniać zasad formatowania zgodnych z wytycznymi WCAG 2.1. Wyłączenia: Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności. Przygotowanie deklaracji dostępności Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-09-28. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-12-13. Skróty klawiaturowe Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Izabela Nietrzpiel, kontakt telefoniczny na numer telefonu +48 32 4216222. Kontaktować można się także pisząc na adres mailowy dkchwalowice.biuro@gmail.com. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej (wniosek o zapewnienie dostępności, wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej) oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Adres 1 Maja 91B 44-206 Rybnik śląskie Parking Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 4 metrów. Parking jest bezpłatny. Przed budynkiem nie ma specjalnych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, istnieje jednak możliwość podjazdu bezpośrednio do drzwi. Pies asystujący Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu. Wejście do budynku Do budynku prowadzi jedno ogólnodostępne wejście główne od ul. 1 Maja oraz drugie wejście dla niepełnosprawnych dostępne na żądanie. Wejście główne wymaga pokonania 3 stopni, brak jest podjazdu dla wózków, drzwi wyposażone są w samozamykacz. Do tego wejścia prowadzą schody, brak jest poręczy. Dodatkowe wejście do budynku dla osób niepełnosprawnych znajduje się na prawo od wejścia głównego, na poziomie gruntu, wyposażone jest w drzwi z samozamykaczem. Drzwi trzeba otworzyć ręcznie. Otworzenie drzwi nie wymaga dużej siły. Drzwi mają wygodną i ergonomiczną klamkę. Przestrzeń za wejściem Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna. Punkt obsługi (portiernia i informacja) znajdują się po prawej stronie wejścia głównego Blat w tym punkcie jest obniżony i dostosowany dla osoby na wózku. Ciągi poziome Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach. Część korytarzy nie jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach. Ciągi pionowe Na inne kondygnacje można się dostać tylko za pomocą schodów. Brak wind. Schody Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu. Pomieszczenia Około 10% pomieszczeń jest dostępnych dla osób na wózkach. Łazienka Toalety znajdujące się w budynku nie są dostosowane ani dostępne dla osób niepełnosprawnych Do istniejących toalet prowadzą schody. Aplikacje mobilne brak Dodatkowe informacje Dla osób na wózkach dostępne są tylko hol dolny/galeria Drugiego Planu oraz widownia znajdujące się na parterze. Pomieszczenia na wyższych poziomach nie są dostępne dla klientów na wózkach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń ogólnodostępnych, można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Na terenie budynku brak jest pętli indukcyjnej. W budynku, w holu przy wejściu po prawej stronie znajduje się tablica z planem pomieszczeń w kolorach kontrastowych oraz alfabecie Braille’a, w pozostałej części brak jest oznaczeń kontrastowych i w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Osoby niesłyszące i słabosłyszące mogą załatwić swoje sprawy w Domu Kultury w Rybniku-Chwałowicach w języku migowym. Tłumacz języka migowego jest dostępny po wcześniejszym umówieniu pod nr tel. 32 42 19 222 Kontakt: email: dkchwalowice.biuro@gmail.com
Rejestr zmian:
Data Użytkownik Rodzaj Opis
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Dodanie załącznika
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2023-05-10 Izabela Nietrzpiel Modyfikacja Modyfikacja treści
2020-09-28 Izabela Nietrzpiel Publikacja
Wyświetleń: 3484